Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
ŽP 191/2022 17.01.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh:  Smrek obyčajný (Picea abies (L.) H. Karst.) rastúci v kat. území Bardejov (ul. Slovenská), na pozemku s parcelným číslom C KN 404/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Slovenská č.13, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch.

ŽP 3466/2021 22.11.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 4 ks vŕba rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 5429/77 druh pozemku: trvalý trávny porast, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: Ing.  Lukáš Kolega, Buková ulica 2, 085 01 Bardejov       

Dôvod žiadosti: Stromy sa nachádzajú v záhradkarskej oblsti a ich súčasný zdravotný stav ohrozuje bezpečný pohyb ľudí.

ŽP 3455/2021 22.11.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 1 ks tuja  a 1 ks smrek rastúce v kat. území Bardejov (ul. Hurbanova), na pozemku s parcelným číslom C KN 18/2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MV SR Centrum podpory Prešov, Oddelenie nehnuteľností, Štúrova 7, 080 01 Prešov          

Dôvod žiadosti: Na základe žiadosti OR PZ v bardejove, z dôvodu plánovaného rozšírenia parkovacích miest.

ŽP 129/2022  12.01.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 1 ks Borovica obyčajná a 1 ks Borovica strieborná rastúce v kat. území Bardejov (ul. Toplianská), na pozemku s parcelným číslom C KN 302/30, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Ing. Dezider Uličný, Toplianska 12, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Borovica obyčajná je v zlom zdravotnom stave, je suchá a Borovica strieborná je vysokého veku a vzrastu, pri zlých poveternostných podmienkach hrozi ujma na zdraví, živote človeka a majetku.

ŽP2889/2021 28.09.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Breza previsnutá (Betula pendula) rastúca v kat. území Bardejov (ul. Gorlická 7), na pozemku s parcelným číslom C KN 2022/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Gorlická 7, ktorí argumentujú najmä nepriaznivým vplyvom predmetnej dreviny na zdravotný stav jedného z obyvateľov (alergia na čeľaď brezovité - Betulaceae).

ŽP2890/2021 28.09.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Smerk obyčajný (Picea abies) rastúca v kat. území Bardejov (ul. J. Grešáka 18), na pozemku s parcelným číslom C KN 5149/20 druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici J. Grešáka 18, ktorí argumentujú najmä zhoršenými svetelnými podmienkami v príľahlých bytoch.

 ŽP2588/2021  26.08.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  30 ks drevín, druh: Topoľ čierny (Populus nigra) rastúcich na pozemku parcelné číslo C KN 3847/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Bardejov, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Žiadateľ: LESY SR, š.p., OZ Prešov, Obrancov Mieru 6, 080 01 Prešov

Dôvod žiadosti: Dreviny ohrozujú majetok, život a zdravie zamestnancov.

ŽP 130/2022  12.01.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Breza previsnutá (Betula pendula) rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 6328/7 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Ján Riznár, Lukavica 46, 086 21 Lukavica

Dôvod žiadosti: Strom je naklonený na cestnú komunikáciu, ohrozuje cestnú premávku.

ŹP2836/2021 21.09.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: Jedľa strieborná (Abies procera) rastúca na pozemku parcelné číslo C KN 1617/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Bardejov, pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Jozef Patkaň, Kutuzovova 36, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina je vysokého vzrastu a veku, pri zlých poveternostných podmienkách môže ohroziť život človeka a spôsobiť škody na majetku.

ŽP2284/2021 28.07.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín, druh: Smrek obyčajný (Picea abies) rastúce v kat. území Dlhá Lúka, na pozemku s parcelným číslom C KN 590/1, druh pozemku:záhrada, pozemky sú umiestnené v  zastavanom území obce.

Žiadateľ: Mgr. Anna Berežná, J. Grešáka 14, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Dreviny sú v zlom zdravotnom stave, sú prestárle, zasahujú do susedného pozemku, pri zlých poveternostných podmienkách môžu ohroziť život človeka a spôsobiť škody na majetku.

ŽP2686/2020 06.09.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 2 ks Vŕba biela (Salix alba Tristis)  a 2 ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) rastúce v kat. území Bardejov (ul. Gorkého 5-6), na pozemku s parcelným číslom C KN 1170 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov          

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny rastú v blízkosti nehnuteľnosti, čím dochádza k zhoršeniu hygienickým podmienkam v priľahlých bytoch.

 ŽP2687/2021  06.09.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks dreviny, druh: 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies)1 ks Javor horský (Acer pseudoplatanus), 1 ks Čerešňa (Prunus avium), 1 ks Borovica lesná (Pinus silvestris) a 1 ks Tuja západná (Thuja occidentalis) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 1501/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Základná škola Bartolomeja Krpelca, T.Ševčenka 3, 085 55 Bardejov

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny sú prestárle, majú zlý zdravotný stav a v súčasnosti ohrozujú bezpečnosť deti a návštevníkov školy.

 ŽP3035/2021  13.10.2021  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: Breza previsnutá (Betula pendula) rastúce v kat. území Dlhá Lúka, na pozemku s parcelným číslom C KN 718/1 druh pozemku: ostatná plocha a  na pozemku s parcelným číslom C KN 718/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Mária Lenková, Chmelník 16, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Veľký sklon stromov, ktoré svojím rastom a nebezpečenstvom vyvrátenia koreňovej sústavy zo zeme ohrozujú plot a prístavbu rodinného domu.

 ŽP3080/2021  15.10.2021  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: Dub letný (Quercus robur L.) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 4420, druh pozemku: záhrada, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: PaedDr. Jana Jakubašeková, Rovná 8, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Výstavba na pozemku.

 ŽP3161/2021  21.10.2021  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: Dub letný (Quercus robur L.) a Javor mliečný (Acer platanoides) rastúce v kat. území Bardejovské Kúpele - skanzen, na pozemku s parcelným číslom C KN 3998/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Šarišské múzeum Bardejov, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Stromy ohrozujú návštevníkov múzea a objekty múzea a môžu spôsobiť škody na zdraví občanov a majetku.

 ŽP3249/2021  02.11.2021  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 1 ks Čerešňa vtáčia (Cerasus avium (L.) Moench), 2 ks Jabloň (Malus ioensis (Wood) Britt.) a 1 ks Slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera Ehrh.), rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 3701/56, druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Miroslav Prokopovič, Tehelná 2669/73, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Dreviny sú prestárle a ohrozujú bezpečnosť padajúcimi konármi, a majetok na susediacom pozemku.

 ŽP3274/2021  04.11.2021  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: Smrek obyčajný (Picea abies) rastúci na pozemku parcelné číslo C KN 3697/9, druh pozemku: ostatná plocha, v kat. území Bardejov, pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Vladimír Kokoš, Ľ.Štúra 3, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina je vysokého vzrastu a veku, pri zlých poveternostných podmienkách môže ohroziť život človeka a spôsobiť škody na majetku.

 ŽP3319/2021  08.11.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: Breza previsnutá (Betula pendula) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 399/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov          

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet obyvateľov, ktorí argumentujú najmä zhoršeným zdravotným stavom drevín a zasahovaním korún do nadzemných inžinierských sietí.

 ŽP3430/2021  16.11.2021  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: Breza previsnutá (Betula pendula), Smrek pichľavý (Picea pungens) a Hrab obyčajný (Carpinus betulus) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 1184/17, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a C KN 1184/18, druh pozemku: ostastná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov          

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Partizánska 25-26, ktorí argumentujú najmä zhoršeným zdravotným stavom drevín a alergiami.

 ŽP3435/2021  16.11.2021  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín, druh: Breza previsnutá (Betula pendula) a Sumach pálkový (Rhus typhina) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 282/1, druh pozemku: ostatné plochy a Smrek obyčajný (Picea abies) rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 574/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a 2 ks Smrek obyčajný (Picea abies) rastúce v kat. území Dlhá Lúka, na pozemku s parcelným číslom C KN 901/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemky sú umiestnené v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov          

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na uliciach Fučiková 15, Dlhý rad 1-2 a obyvateľov obce Dlhá Lúka, ktorí argumentujú zhoršeným zdravotným stavom drevín a zhodršenými hygienickými podmienkami v priľahlých budovách. Dreviny rastú v blízkosti bytových domov (ulice Fučíkova a Dlhý rad) a vedenia inžinierských sietí (Dlhá Lúka)

ŽP3566/2021 30.11.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: Breza previsnutá (Betula pendula) rastúca na pozemku parcelné číslo C KN 1155/7, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, v kat. území Bardejov, pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Cirkevná spojená škola Bardejov, Jiráskova 5, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina má zlý zdravotný stav, je napadnutá hnilobou, ozrozuje bezpečnosť detí v školskom klube detí padajúcimi konármi.

 

Aktualizoval: Ing. Jana Klebanová, 2022.01.12, 13:30  jana.klebanova@bardejov.sk

 

 

 

 

 

 

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám