Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
 ŽP2588/2021  26.08.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  30 ks drevín, druh: Topoľ čierny (Populus nigra) rastúcich na pozemku parcelné číslo C KN 3847/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Bardejov, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Žiadateľ: LESY SR, š.p., OZ Prešov, Obrancov Mieru 6, 080 01 Prešov

Dôvod žiadosti: Dreviny ohrozujú majetok, život a zdravie zamestnancov.

ŹP2968/2020 24.09.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: Smrek obyčajný (Picea abies) rastúci na pozemku parcelné číslo C KN 302/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Bardejov, pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Centrum sociálnych služieb, Toplianská 9, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina je v zlom zdravotnom stave, až vyschnutá.

ŹP3077/2020 02.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  2 ks drevín, druh: Jedľa biela (Abies alba) a Borovica čierna (Pinus nigra) rastúce na pozemku parcelné číslo C KN 5222/16, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Bardejov , pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Ing. Miroslav Grus, Pod vinbargom 14, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Drevina vysokého vzrastu, v prípade silného vetra hrozí vyvrátenie a poškodenie rodinného domu. Taktiež v jeho dosahu je vedenie vysokého napätia.

 ŽP3398/2020  02.11.2020  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, druh: topoľ osikový rastúcej na pozemku parcelné číslo C KN 1302/001, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, v kat. území Bardejov , pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Mária Hudáková, Gorkého 578/14, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Drevina má poškodené kostrové konáre, pri vetre sa obýba a naráža na oplotenie.

ŽP2686/2020 06.09.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 2 ks Vŕba biela (Salix alba Tristis)  a 2 ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) rastúce v kat. území Bardejov (ul. Gorkého 5-6), na pozemku s parcelným číslom C KN 1170 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov          

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny rastú v blízkosti nehnuteľnosti, čím dochádza k zhoršeniu hygienickým podmienkam v priľahlých bytoch.

 ŽP2687/2021  06.09.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks dreviny, druh: 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies)1 ks Javor horský (Acer pseudoplatanus), 1 ks Čerešňa (Prunus avium), 1 ks Borovica lesná (Pinus silvestris) a 1 ks Tuja západná (Thuja occidentalis) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 1501/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Základná škola Bartolomeja Krpelca, T.Ševčenka 3, 085 55 Bardejov

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny sú prestárle, majú zlý zdravotný stav a v súčasnosti ohrozujú bezpečnosť deti a návštevníkov školy.

ŽP3511/2020 18.11.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Lipa malolistá (Tilia cordata) rastúca v kat. území Bardejov (ul. J.Švermu 1), na pozemku s parcelným číslom C KN 5167/38 druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina rastie v tesnej blízkosti bytového domu a prístupovej komunikácii, svojou koreňovou sústavou poškodzuje blízku cestnú komunikáciu.

ŽP3589/2020 25.11.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  30 ks drevín a 615m2 porastových drevín, druh: 2 ks Breza biela (Betula pendula), 18 ks Vŕba biela (Salix alba), 5 ks Vŕba rakyta (Salix caprea), 1 ks Borovica čierna (Pinus nigra), 3 ks Borovica lesná (Pinus silvestris) a 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies) a 5 m2 porast - Sumach pálkový (Rhus ryphina), 20 m2 porast - Vŕba biela (Salix alba), 120 m2 porast - Svíb krvaný (Swida sanguinea, Marhuľa Prunus armeniaca, Imelovník biely (Symphoricarpos alba) a 470 m2 porast - Svíb krvavý (Swida sanguinea) rastúce na pozemkoch s parcelnými číslami C KN 4886/196, C KN 4886/197, C KN 4886/199, C KN 4886/292, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Bardejov , pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Štefan Putnocký, Brezová 3509/24, 085 01 Bardejovská Nová Ves    

Dôvod žiadosti: Dreviny rastú v hustom zápoji, majú preschýnajúce koruny, sú značne poškodené, či napadnuté patogénmi a ohrozujú bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v ich blízkosti i stav okolitých stromov

vysokého vzrastu, v prípade silného vetra hrozí vyvrátenie a poškodenie rodinného domu. Taktiež v jeho dosahu je vedenie vysokého napätia.

 ŽP336/2021 29.01.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 1 ks Javor horský (Acer pseudoplatanus) rastúci v kat. území Bardejov (ul. Pod papierňou 48), na pozemku s parcelnými číslami C KN 6574,  druh pozemku:ostatné plochy a 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies) rastúci v kat. území Bardejov (ul. Pod papierňou 48), na pozemku s parcelnými číslami C KN 6583, druh pozemku:ostatné plochy a, pozemky sú umiestnené v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Pod papierňou 48, ktorí argumentujú najmä zhoršeným zdravotným stavom predmetných  drevín a zhoršenými svetelnými podmienkami v priľahlých bytoch.

 ŽP343/2020  29.01.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks Borovica lesná (Pinus sylvestris) rastúce v kat. území Bardejov na pozemku s parcelnými číslami C KN 2883/1,  druh pozemku: záhrada, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Jozef Sliva, Pod Šibeňou Horov 57, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny svojou výškou zasahujú do oblasti elektrického vedenia, a zároveň pri silnejšom vetre dochádza k ulomeniu konárov, čo je veľmi nebezpečné, kedže sa nachádzajú nad chodníkom vo dvore a nad verejnou cestou.

ŽP344/2021 03.02.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín, druh: 3 ks  Smrek obyčajný (Picea abies) a 2 ks Smrek pichľavý (Picea pungens) rastúce v kat. území Bardejov (ul. Slovenská 17), na pozemku s parcelným číslom C KN 404/1,  druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria, pozemky sú umiestnené v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Slovesnká 17 a správcu bytového domu Spravbyt,s.r.o., ktorí argumentujú zateplením fasády.

ŽP2284/2021 28.07.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín, druh: Smrek obyčajný (Picea abies) rastúce v kat. území Dlhá Lúka, na pozemku s parcelným číslom C KN 590/1, druh pozemku:záhrada, pozemky sú umiestnené v  zastavanom území obce.

Žiadateľ: Mgr. Anna Berežná, J. Grešáka 14, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Dreviny sú v zlom zdravotnom stave, sú prestárle, zasahujú do susedného pozemku, pri zlých poveternostných podmienkách môžu ohroziť život človeka a spôsobiť škody na majetku.

ŽP404/2021 03.02.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) rastúca v kat. území Bardejov (ul. Partizánska 17), na pozemku s parcelným číslom C KN 1184/14,  druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Partizánska 17, ktorí argumentujú najmä zhoršeným zdravotným stavom predmetnej dreviny, z ktorej pri nepriaznivých poveternostných podmienkach často opadávajú konáre ohrozujúce chodcov.

ŽP789/2021 15.03.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 8 ks drevín, druh: 4 ks Jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a 4 ks Topoľ osikový (Populus tremula) rastúce v kat. území Bardejov na pozemku s parcelnými číslami C KN 2420,  druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: JUDr. Silvia Lukáčeková, Borekova 23, 821 06 Bratislava

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny svojou výškou zasahujú do oblasti elektrického vedenia, a zároveň pri silnejšom vetre dochádza k ulomeniu konárov, čo je veľmi nebezpečné, kedže sa nachádzajú  nad verejnou komunikáciou, a zároveň bránia vstupu a vjazdu na susedný pozemok.

ŽP610/2021 23.02.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: Jedľa biela (Abies alba) rastúce v kat. území Bardejov (Bardejovské Kúpele), na pozemku s parcelným číslom C KN 4180/2 druh pozemku: trvalý trávnatý porast, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Ing. Maroš Feckanin, Štúrova 404/6, 086 33 Zborov        

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny ohrozujú pre svoju výšku a plytké zakorenenie susedovú nehnuteľnosť.

ŽP533/2021 15.02.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín, druh: 3 ks Vŕba rakytová (Salix caprea L.) a 3 ks Javor klen (Acer pseudoplatanus) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 3857/12,  druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: BETCONSTRUCT s.r.o., Partizánska 46, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny sú naklonené, ohruzujú susedný pozemok, resp. prevádzky firmy a chodcov.

ŽP406/2021 03.02.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: Vŕba biela (Salix alba) rastúce v kat. území Bardejovská Nová Ves, na pozemku s parcelným číslom C KN 234/1,  druh pozemku: záhrada, pozemok je umiestnený v  zastavanom území obce.

Žiadateľ: Jaroslav Štefančin, Dujava 1762/12, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Dreviny sú vzrástené v oplotení a poškodzuju oplotenie.

 ŽP970/2021  07.04.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: Orech kráľovský (Juglans regia) a Čerešňa vtáčia (Prunus avium) rastúce v kat. území Bardejov - Dlhá Lúka, na pozemku s parcelným číslom C KN 779,  druh pozemku: záhrada, pozemok je umiestnený v  zastavanom území obce.

Žiadateľ: Marek Dankovič, Rovná 19, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka        

Dôvod žiadosti: Dreviny sú v zlom zdravotnom stave, majú poškodený kmeň, ohrozujú majetok padajúcimi konármi.

ŽP1627/2021 26.05.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Jedľa biela (Abies alba) rastúca v kat. území Bardejov - Tehelná ul., na pozemku s parcelným číslom C KN 3701/28, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území obce.

Žiadateľ: MUDr. Oľga Gerženiová, Tehelná 82, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Drevina zasahuje do inžinierských sieti.

ŽP1348/2021 05.05.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Smrek obyčajný (Picea abies) rastúci v kat. území Bardejov - Bardejovská Nová Ves, na pozemku s parcelným číslom C KN 1655/31,  druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území obce.

Žiadateľ: Mgr. Eva Židišinová, Brezová 1, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves

Dôvod žiadosti: Drevina rastie v tesnej blízkosti susedov. Korene stromu zachádzajú do ich pozemku, svojím koreňovým systémom poškodzujú vonkajšiu dlažbu.

ŽP1449/2021 11.05.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Jedľa biela (Abies alba) rastúca v kat. území Bardejov - Rhodyho ul., na pozemku s parcelným číslom C KN 1073,  druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území obce.

Žiadateľ: Hornošarišské osvetové stredisko, Rhodyho 6, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Drevina rastie v tesnej blízkosti nehnuteľnosti, ma zhoršený biologický stav, hrozí poškodzovanie NKP.

 

Aktualizoval: Ing. Jana Klebanová, 06.09.2021, 14:42 jana.klebanova@bardejov.sk

 

 

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám