Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Problematiku miestnych daní a poplatkov upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon stanovuje základné rámcové pravidlá v oblasti miestnych daní (t. z. ktoré dane môžu obce vyberať, čo je predmetom jednotlivých daní, kto je daňovníkom a pod.) a predstavuje akési právne mantinely, v rámci ktorých sa môžu obce pri výkone správy miestnych daní a poplatkov „pohybovať“. Konkrétne náležitosti jednotlivých daní, ako sú sadzby daní, termíny splátok daní, rozsah úľav a oslobodení od platenia daní, resp. poplatkov, podmienky, za ktorých si možno úľavy uplatniť a pod. si stanovujú jednotlivé obce vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach.

Mesto Bardejov v súlade ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. zaviedlo na svojom území miestne dane a miestny poplatok. Náležitosti miestnych daní a poplatkov v meste Bardejov upravujú dve všeobecne záväzné nariadenia, a to:

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
DAŇ ZA PSA DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
DAŇ ZA UBYTOVANIE DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE PLATENIE MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV

Najblišie udalosti

12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/
19 máj 2022
19:00 - 22:00
Zdena Studenková - One woman show

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám