Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

popjak predn

Ing. Juraj Popjak

Prednosta mestského úradu

 

kontakt_bar

 

Prehľad základných úloh a funkcií:

 

 1. Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.
 2. Funkciu prednostu MsÚ môže vykonávať iba občan, ktorý má vysokoškolské vzdelanie.
 3. Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.
 4. Prednostu MsÚ zastupuje počas jeho neprítomnosti na základe písomného poverenia prednostom poverený vedúci odboru alebo vedúci samostatného oddelenia. Poverenie je na dobu neurčitú, resp. na dobu určitú. Pri zastupovaní prednostu MsÚ ho určený zástupca zastupuje v plnom rozsahu jeho kompetencií, okrem návrhov týkajúcich sa pracovno-právnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov.
 5. Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy:
  1. vedie Mestský úrad, organizuje a usmerňuje jeho prácu, zodpovedá za činnosť Mestského úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti,
  2. organizuje a kontroluje hospodársku a správnu činnosť oddelení Mestského úradu, koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku,
  3. podáva návrhy na zmenu organizačného usporiadania Mestského úradu,
  4. priamo riadi vedúcich odborov a vedúcich samostatných oddelení Mestského úradu,
  5. vypracúva pracovné náplne ním priamo riadených zamestnancov,
  6. vydáva organizačné pokyny a metodické usmernenia prednostu ako vnútroorganizačné riadiace akty,
  7. zabezpečuje spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej  alebo  zakladateľskej pôsobnosti mesta,
  8. rozhoduje o tuzemských pracovných cestách všetkých zamestnancov,
  9. zabezpečuje realizáciu úloh uložených priamo primátorom a úloh uložených uzneseniami mestského zastupiteľstva vrátane úloh, ktorých plnenie vyžaduje súčinnosť jednotlivých oddelení Mestského úradu,
  10. kontroluje plnenie úloh uložených poradou primátora a navrhuje opatrenia za ich neplnenie,
  11. predkladá primátorovi návrh na úpravu platových náležitostí zamestnancov mesta a návrh na odmenu zamestnancom za aktivitu pri plnení úloh v súlade s Poriadkom odmeňovania,
  12. predkladá materiály na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva v rozsahu stanovenom primátorom a v súlade s plánom zasadnutí týchto orgánov,
  13. zabezpečuje pre poslancov mestského zastupiteľstva nevyhnutnú organizačnú a materiálno-technickú pomoc v súvislosti s ich úlohami v mestskej rade, v mestskom zastupiteľstve a v komisiách mestského zastupiteľstva,
  14. predkladá primátorovi podklady v oblasti personálnej a pracovnoprávnej agendy zamestnancov mesta,
  15. na základe osobitného poverenia primátora prenáša primátorom určené úlohy, zabezpečuje a vykonáva koordinačnú činnosť u zástupcov primátora, hlavného kontrolóra mesta, náčelníka mestskej polície a v právnických osobách zriadených alebo založených mestom v prípade, že primátor im tieto úlohy neukladá priamo.
 6. V dobe neprítomnosti primátora a zástupcu primátora je prednosta oprávnený vykonávať aj pracovné činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného poverenia primátorom alebo zástupcom primátora.
 7. Pokiaľ tento organizačný poriadok nevymedzí príslušnosť pre vykonanie niektorých činností, vybavuje vec odbor, oddelenie, organizačný útvar alebo  zariadenie bez právnej subjektivity, ktoré obvykle príbuzné činnosti vykonáva. V sporných prípadoch rozhoduje prednosta MsÚ.

 

Najblišie udalosti

12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/
19 máj 2022
19:00 - 22:00
Zdena Studenková - One woman show

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám