Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

„Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove“
Fond na podporu športu - Výzva č. 2020/001
Program: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry
Dátum podania: 31.03.2021
Doba realizácie: 04/2021 - 12/2022
Obsah projektu:
Obnova a rekonštrukcia mestskej športovej haly Mier, ktorá sa nachádza na ul. Mlynská v Bardejove. Jedná sa o rekonštrukciu obvodového plášťa a strechy haly, opravu južnej pavlače a obnovu niektorých vnútorných priestorov (priestor hracej plochy, vstupný priestor na 1.PP, WC pre návštevníkov na 1.PP, WC pre imobilných na 1.NP, prestavba hodinárstva na verejné WC). Nová fasáda je riešená ako odvetrávaná fasáda so zateplením z minerálnej vlny, presklené časti sú zo zasklených stien a okien s prerušeným tepelným mostom s izolačným trojsklom. Súčasťou riešenia obnovovaných a rekonštruovaných častí objektu sú aj SMART prvky a technológie osadené v niektorých ich častiach.
Celkové predpokladané náklady: 2 458 132,08 €
z toho požadovaná dotácia: 400 000,00 €
Schválená dotácia: 400 000,00 €

Home "Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu"

 

„Vybudovanie detského inkluzívneho ihriska“
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny podľa § 9b ods. 1 písm. e) zákona č. 544/2010 Z. z.
Dátum podania: 01.03.2021
Doba realizácie: 06/2021- 12/2021
Obsah projektu:
Vybudovanie detského ihriska podporujúceho inklúziu detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 55 600,00 €
z toho požadovaná dotácia: 50 000,00 €
Schválená dotácia: 50 000,00 €

Vybudovanie športového zariadenia v Bardejove – Dlhá Lúka“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Výzva pre región“
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Dátum podania: 26.03.2020
Doba realizácie: 04/2021 – 09/2021
Obsah projektu:
Podpora rozvoja športu v mestskej časti Dlhá Lúka vybudovaním športového zariadenia rozmerov 28,5 x 18,0 m s umelým trávnatým povrchom, mantinelmi s ochrannými sieťami vrátane tribúny v areáli Cirkevnej základnej školy s materskou školou Sv. Faustíny.
Celkové predpokladané náklady: 74 301,80 €
z toho požadovaná dotácia: 37 150,90 €
Celkové skutočné náklady: 56 792,72 €
Schválená dotácia: 28 396,36 €
„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

„Zvýšenie energetickej účinnosti pavilónu „C“ a prechodovej chodby MŠ Gorkého 13, Bardejov“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Dátum podania: 27.12.2019
Doba realizácie: 03/2020 - 12/2020
Obsah projektu:     
Zateplenie obvodového plášťa s novou povrchovou úpravou farebnou stierkou, vymenením starých drevených okien za nové plastové a uzavretie prechodovej chodby dverami, ktoré budú chrániť pavilón „C“ pred ochladzovaním troch vstupov. Navrhnuté je aj zateplenie strechy pavilónu „C“ a prechodovej chodby.
Celkové predpokladané náklady: 215 322,08 €
z toho požadovaná dotácia: 200 000,00 €
Schválená dotácia: 145 000,00 €

„Bardejov - sídlisko Vinbarg, dostavba športovo - oddychového areálu ZŠ“
Výzva pre región Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019
Program 3. Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Dátum podania: 25.06.2019
Doba realizácie: 07/2019 – 12/2019
Obsah projektu:        
Vybudovanie novej športovej infraštruktúry formou dostavby rozostavaného objektu v areáli Základnej školy na sídlisku Vinbarg v Bardejove. Súčasťou riešenia budú dva bazény – plavecký bazén 25m x 12m a neplavecký (detský) bazén 8m x 4m.
Celkové predpokladané náklady: 964 535,02 €
z toho požadovaná dotácia: 200 000,00 €
Schválená dotácia: 90 000,00 €
"Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja"

„Výstavba multifunkčného ihriska na ul. Bardejovská Zábava v meste Bardejov“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2019 – podprogram č. 1 – výstavba multifunkčných ihrísk
Dátum podania: 13.03.2019
Doba realizácie: 09/2019 - 11/2019
Obsah projektu:
Podporiť rozvoj športu a zvýšiť dostupnosť športového vyžitia v lokalite mesta, v ktorej sa v súčasnosti nenachádza žiadne športovisko vybudovaním multifunkčného ihriska pre futbal, volejbal a nohejbal rozmerov 33 m x 18 m, ktoré bude slúžiť miestnym obyvateľom, predovšetkým však deťom a mládeži.
Celkové predpokladané náklady: 74 714,00 €
z toho požadovaná dotácia: 38 000,00 €
Schválená dotácia: 37 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019"

„Výstavba detského ihriska na sídlisku Vinbarg v Bardejove“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2019 - podprogram č. 2 – výstavba detských ihrísk
Dátum podania: 13.03.2019
Doba realizácie: 08/2019 - 11/2019
Obsah projektu:
Vytvoriť lepšie a atraktívnejšie podmienky pre rozvoj detskej pohybovej aktivity najmä pre deti predškolského veku na sídlisku Vinbarg, kde sa v súčasnosti nenachádza dostatok možností.
Celkové predpokladané náklady: 13 967,00 €
z toho požadovaná dotácia: 12 000,00 €
Schválená dotácia: 8 300,00 €
„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019"

„Podpora detského a mládežníckeho hokeja v meste Bardejov prostredníctvom nákupu športovej výbavy“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2019 ­- podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy  
Dátum podania: 13.03.2019
Doba realizácie: 09/2019 - 11/2019
Obsah projektu:
Nákupom hokejového športovo – technického vybavenia a hokejovej športovej výbavy podporiť dosahovanie  pozitívnych športových výsledkov, ako aj zlepšovanie športových výkonov detí a mládeže.
Celkové predpokladané náklady: 6 350,00 €
z toho požadovaná dotácia: 6 000,00 €
Schválená dotácia: 3 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019"

„Základná škola Wolkerova v Bardejove“
Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a  športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
Dátum podania: 09.05.2018
Doba realizácie: 2019
Obsah projektu:  
Riešiť havarijný stav rovnej lepenkovej strechy nad telocvičňou zvýšením sklonu strechy s odkvapovou rímsou, odkvapovými lemovkami, žľabmi a zvodmi a novou krytinou z poplastovaného profilového plechu.
Celkové predpokladané náklady: 122 343,00 €
z toho požadovaná dotácia: 110 109,00 €
Schválená dotácia: 110 109,00 €

„Rekonštrukcia detského ihriska na ul. Komenského D8-D9 v Bardejove“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2018
Dátum podania:  23.02.2018
Doba realizácie: 07/2018 - 10/2018
Obsah projektu:
Vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj pohybových aktivít detí všetkých kategórií zrekonštruovaním existujúceho detského  ihriska na ul. Komenského medzi blokmi D8 - D9  realizáciou nasledovných aktivít:
-    odstránenie jestvujúcich hracích prvkov, pieskoviska, drevených lavičiek bez operadla, odpadkovéko koša,
-    doplnenie o nové certifikované herné prvky detského ihriska,
-    vybavenie prvkov dopadovými plochami – gumenými dlažbami.
Celkové predpokladané náklady: 31 478,40 €
z toho požadovaná dotácia: 13 000,00 €
Schválená dotácia: 10 000 €

„Oprava plochy polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2018
Dátum podania:  23.02.2018
Doba realizácie: 07/2018 - 10/2018
Obsah projektu:
Výmena  opotrebovaného povrchu multifunkčného ihriska v mestskej časti Bardejovská Nová Ves rozmerov 33 m x 18 m s výbehmi na brány 3 x 2 m,  ktoré bolo odovzdané do užívania dňa 14.12.2007, ako jedno z prvých na Slovensku.
Celkové predpokladané náklady: 23 568,60 €
z toho požadovaná dotácia: 15 000,00 €
Schválená dotácia: 10 000 €

„Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského 23, Bardejov“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Dátum podania: 26.06.2017
Doba realizácie: 05/2020 - 10/2020
Obsah projektu:    
Vybudovanie školskej knižnice na Základnej škole, Komenského v Bardejove. Aktivita v sebe zahŕňa obstaranie technického a technologického vybavenia, nábytku a knižničného fondu. Súčasťou sú aj stavebné úpravy troch miestností a to administratívy knižnice, čitárne a knižnice. Hlavné aktivity projektu:
1.    Vybudovanie školskej knižnice
2.    Stavebno-technické úpravy
Celkové schválené oprávnené náklady: 68 374,12 €
z toho schválená dotácia: 64 955,41 €

„Zatraktívnenie vyučovacieho procesu prostredníctvom modernej učebne BIO-CH pre žiakov ZŠ Wolkerova v Bardejove“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Dátum podania: 26.06.2017
Doba realizácie: 04/2021 - 05/2022
Obsah projektu:    
Zvýšiť odbornosť a kreativitu žiakov ZŠ Wolkerova v Bardejove modernizáciou súčasnej odbornej učebne chémie a biológie realizáciou nasledovných aktivít – stavebno-technické úpravy, nákup technického vybavenia učebne a učebných pomôcok.
Celkové schválené oprávnené náklady: 46 989,56 €
z toho schválená dotácia: 44 640,08 €

„Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Dátum podania: 22.06.2017
Doba realizácie: 01/2020 - 06/2020
Obsah projektu:    
Zabezpečenie skvalitnenia vzdelávacích podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove.  
Hlavné aktivity projektu:
1. Obstaranie jazykovej učebne.
2. Obstaranie IKT učebne.
3. Obstaranie odbornej učebne polytechnickej výchovy.
4. Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav.
Celkové schválené oprávnené náklady: 103 273,66 €
z toho schválená dotácia: 98 109,98 €

„Detské ihrisko v mestskej časti Bardejovská Nová Ves“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 15/2008
Program 1. Šport
Podprogram 1.1. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
Dátum podania: 21.04.2016
Doba realizácie: 07/2016 - 10/2016
Obsah projektu:
Vybudovať verejne prístupné detské ihrisko v k.ú mesta Bardejov, v mestskej časti Bardejovská Nová Ves pre hru a zábavu detí predškolského a mladšieho školského veku v rozsahu:
1. Odstránenie trávnatého porastu, príprava podkladovej vrstvy a osadenie tlmiacich gumových rohoží hr. 40 mm v kombinácii červenej a zelenej farby.
2. Dodanie, inštalácia, kompletizácia a osadenie prvkov detského mobiliáru: viacfunkčná zostava so šmýkačkou a dvoma hojdačkami MOBILE, preliezačka "pohyblivá lavica", hojdačka váhadlová Vážka, hojdačka na pružine s motívom (koník) HDPE Basic.
3. Obnova náteru na existujúcich parkových lavičkách (7 ks).
Celkové predpokladané náklady: 13 066,45 €                                                                                                                                                                                                                z toho požadovaná dotácia: 5 000,00 €
Schválená dotácia: 2 000,00 €
„Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

„Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Nábrežná 2, Bardejov na udržanie jej kapacity“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a  športu Slovenskej republiky
Dátum podania: 17.07.2015
Doba realizácie: 09/2015 - 11/2016
Obsah projektu:  
Udržanie kapacity  materskej školy  na ul. Nábrežná 2 v Bardejove rekonštrukciou a modernizáciou vnútorných priestorov a  tak zlepšiť podmienky predprimárneho vzdelávania.
Celkové predpokladané náklady: 49 350,00 €
z toho požadovaná dotácia: 47 000,00 €
Schválená dotácia: 30 000,00 €

„Detský raj pod hradbami mesta“
Program: Tesco pre zdravšie mestá (Nadácie Pontis)
Dátum podania: 24.01.2013
Doba realizácie: 04/2013 - 06/2013
Obsah projektu:    
1. Zlepšiť kvalitu života v meste rozšírením a doplnením infraštruktúry pre aktívne trávenie voľného času detí predškolského a mladšieho školského roku.
2. Rozvíjať medzigeneračnú komunikáciu detí – rodičia – starí rodičia – učitelia.
3. Zapojiť miestnu komunitu v rámci dobrovoľníctva do prípravy a realizácie projektu a následne aj do ďalšieho využívania výsledkov projektu a tým prispieť k aktívnemu záujmu o veci verejné.
Celkové predpokladané náklady: 5 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 4 000,00 €
Celkové skutočné náklady: 5 019,52 €
z toho dotácia: 3 000,00 €
„Projekt podporil Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis“.

alt

„Športovo-oddychové centrum v mestskej časti Bardejovská Nová Ves“
Program: Prešovský samosprávny kraj- Poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 15/2008
Program č. 1. Šport
Opatrenie č. 1.1. Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením
Dátum podania: 26.03.2012
Doba realizácie: 09/2012 - 11/2012
Obsah projektu:      
Úprava tenisového ihriska s novou vrstvou antuky, náter oplotenia tenisového ihriska, vodovodná prípojka, oplotenie viacúčelového ihriska, osadenie a dodávka lavičiek, domček  na náradie, zariadenie pre tenisové ihrisko.
Celkové predpokladané náklady: 18 351,00 €
z toho požadovaná dotácia: 5 000,00 €
Celkové skutočné  náklady: 12 499,86 €
z toho dotácia: 5 000,00 €
„Projekt finančne podporilo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja“.

„Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov“
Operačný program : Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Dátum podania: 02.07.2009
Doba realizácie: 11/2009 - 02/2012
Obsah projektu:     
Zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom rekonštrukcie budovy a obstaraním vybavenia školskej kuchyne.
Celkové predpokladané náklady: 838 114,66 €
z toho požadovaná dotácia: 692 177,88 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 603 527,89 €
z toho dotácia: 573 351,40 €

„Zníženie energetických nákladov a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova 10, Bardejov“
Operačný program : Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Dátum podania: 19.06.2009
Doba realizácie: 08/2008 - 11/2013
Obsah projektu:    
Zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom rekonštrukcie budovy a obstaraním vybavenia školskej kuchyne.
Celkové predpokladané náklady: 1 640 755,85 €
z toho požadovaná dotácia: 1 518 688,24 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 580 891,43 €
z toho dotácia: 551 846,86 €

„Výstavba viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Wolkerova v Bardejove“
Úrad vlády SR – Sekretariát splnomocnenca vlády pre mládež a šport
Program: „Viacúčelové ihrisko“
Dátum podania: 15.05.2009
Doba realizácie: 05/2010 - 06/2010
Obsah projektu:    
Vybudovanie viacúčelového ihriska s umelou trávou o rozmeroch 33x18m v areáli ZŠ, ktoré bude slúžiť nielen žiakom školy, ale aj žiakom iných škôl a širokej verejnosti.
Celkové predpokladané náklady: 103 561,42 €
z toho požadovaná dotácia: 39 832,70 €
Celkové skutočné  náklady: 72 662,43 €
z toho dotácia: 39 832,70 €

„Výstavba viacúčelového ihriska v areáli ZŠ a MŠ Pod Papierňou v Bardejove“
Úrad vlády SR – Sekretariát splnomocnenca vlády pre mládež a šport
Program: „Viacúčelové ihrisko“
Dátum podania: 30.04.2009
Doba realizácie: 07/2009 - 10/2009
Obsah projektu:    
Vybudovanie viacúčelového športového ihriska s umelou trávou pre aktívne trávenie voľného času o rozmeroch 40x20 m v areáli ZŠ a MŠ Pod Papierňou v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 68 449,70  €
z toho požadovaná dotácia: 39 832,70 €
Celkové skutočné  náklady: 71 442,91 €
z toho dotácia: 39 832,70 €

„Rekonštrukcia MŠ na Ulici Komenského 47, Bardejov“
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Dátum podania: 26.09.2008
Doba realizácie: 01/2008 - 10/2010
Obsah projektu:     
Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej budovy, stavebnými úpravami kuchyne a stravovacích priestorov.
Celkové predpokladané náklady: 376 254,63 €
z toho požadovaná dotácia:  357 441,90 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 362 511,59 €
z toho dotácia: 344 386,01 €

„Rekonštrukcia MŠ na Ulici Nábrežná 2, Bardejov“
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Dátum podania: 26.09.2008
Doba realizácie: 01/2008 - 10/2010
Obsah projektu:     
Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej budovy a oplotením areálu MŠ.
Celkové predpokladané náklady:  292 538,71 €
z toho požadovaná dotácia: 277 911,€
Celkové skutočné oprávnené náklady: 289 897,43 €
z toho dotácia: 275 402,56 €

„Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov“
Operačný program : Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Dátum podania: 20.08.2008
Doba realizácie projektu: 01/2008 - 06/2011
Obsah projektu:    
Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ a MŠ Pod Vinbargom prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich budov, čím sa dosiahne zvýšenie hospodárnosti a tiež zlepšenie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces.
Celkové predpokladané náklady: 1 750 418,77 €
z toho požadovaná dotácia: 1 651 116,64 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 1 438 218,77 €
z toho dotácia: 1 366 307,83 €

„Viacúčelové ihrisko v Bardejove“
Úrad vlády SR – Sekretariát splnomocnenca vlády pre mládež a šport
Program: „Viacúčelové ihrisko“
Dátum podania: 27.04.2007
Doba realizácie: 09/2007 - 12/2007
Obsah projektu: Vybudovanie viacúčelového ihriska o rozmere 33x18 m v centre mestskej časti Bardejovská Nová Ves.
Celkové predpokladané náklady: 2 050 286,50 Sk (68 057,04 €)
z toho požadovaná dotácia: 1 000 000,00 Sk (33 193,92 €)
Celkové skutočné  náklady: 2 050 286,50 Sk (68 057,04 €)
z toho dotácia: 1 000 000,00 Sk (33 193,92 €)

„Viacgeneračné detské ihrisko na Sázavského ulici v Bardejove“
NEFO fond Prešovského samosprávneho kraja, n. f.
Oblasť 2 : Rozvoja telesnej kultúry a športu
Program 2:Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením
Dátum podania: 27.04.2007
Obsah projektu:    
Zrekonštruovať dve nevyhovujúce a nefunkčné asfaltové plochy  a vybudovať na nich a na okolitom trávnatom priestore viacúčelové detské ihrisko – areál pre hru a zábavu detí predškolského, mladšieho a staršieho školského veku.
Celkové predpokladané náklady: 1 205 102,65 Sk (40 002,08 €)
z toho požadovaná dotácia: Projekt bol schválený (grant 200 000 Sk t.j. 6 638,78 €)
Projekt sa nerealizoval.

Aktualizoval: Zuzana Graveczová, Ing., 2020-09-24, 10:30, zuzana.graveczova@bardejov.sk

 

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám