Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

„Vybudovanie detského inkluzívneho ihriska“
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny podľa § 9b ods. 1 písm. e) zákona č. 544/2010 Z. z.
Dátum podania: 01.03.2021
Doba realizácie: 06/2021- 12/2021
Obsah projektu:
Vybudovanie detského ihriska podporujúceho inklúziu detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 55 600,00 €
z toho požadovaná dotácia: 50 000,00 €
Schválená dotácia: 50 000,00 €

„Vybudovanie športového zariadenia v Bardejove – Dlhá Lúka“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Výzva pre región“
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Dátum podania: 26.03.2020
Doba realizácie: 04/2021 – 09/2021
Obsah projektu:        
Podpora rozvoja športu v mestskej časti Dlhá Lúka vybudovaním športového zariadenia  rozmerov 28,5 x 18,0 m s umelým trávnatým povrchom, mantinelmi s ochrannými sieťami vrátane tribúny v areáli Cirkevnej základnej školy s materskou školou Sv. Faustíny.
Celkové predpokladané náklady: 74 301,80 €
z toho požadovaná dotácia: 37 150,90 €
Schválená dotácia: 30 000,00 €
„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

„Zvýšenie energetickej účinnosti pavilónu „C“ a prechodovej chodby MŠ Gorkého 13, Bardejov“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Dátum podania: 27.12.2019
Doba realizácie: 03/2020 - 12/2020
Obsah projektu:     
Zateplenie obvodového plášťa s novou povrchovou úpravou farebnou stierkou, vymenením starých drevených okien za nové plastové a uzavretie prechodovej chodby dverami, ktoré budú chrániť pavilón „C“ pred ochladzovaním troch vstupov. Navrhnuté je aj zateplenie strechy pavilónu „C“ a prechodovej chodby.
Celkové predpokladané náklady: 215 322,08 €
z toho požadovaná dotácia: 200 000,00 €
Schválená dotácia: 145 000,00 €

„Bardejov - sídlisko Vinbarg, dostavba športovo - oddychového areálu ZŠ“
Výzva pre región Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019
Program 3. Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Dátum podania: 25.06.2019
Doba realizácie: 07/2019 – 12/2019
Obsah projektu:        
Vybudovanie novej športovej infraštruktúry formou dostavby rozostavaného objektu v areáli Základnej školy na sídlisku Vinbarg v Bardejove. Súčasťou riešenia budú dva bazény – plavecký bazén 25m x 12m a neplavecký (detský) bazén 8m x 4m.
Celkové predpokladané náklady: 964 535,02 €
z toho požadovaná dotácia: 200 000,00 €
Schválená dotácia: 90 000,00 €
"Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja"

„Výstavba multifunkčného ihriska na ul. Bardejovská Zábava v meste Bardejov“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2019 – podprogram č. 1 – výstavba multifunkčných ihrísk
Dátum podania: 13.03.2019
Doba realizácie: 09/2019 - 11/2019
Obsah projektu:
Podporiť rozvoj športu a zvýšiť dostupnosť športového vyžitia v lokalite mesta, v ktorej sa v súčasnosti nenachádza žiadne športovisko vybudovaním multifunkčného ihriska pre futbal, volejbal a nohejbal rozmerov 33 m x 18 m, ktoré bude slúžiť miestnym obyvateľom, predovšetkým však deťom a mládeži.
Celkové predpokladané náklady: 74 714,00 €
z toho požadovaná dotácia: 38 000,00 €
Schválená dotácia: 37 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019"

„Výstavba detského ihriska na sídlisku Vinbarg v Bardejove“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2019 - podprogram č. 2 – výstavba detských ihrísk
Dátum podania: 13.03.2019
Doba realizácie: 08/2019 - 11/2019
Obsah projektu:
Vytvoriť lepšie a atraktívnejšie podmienky pre rozvoj detskej pohybovej aktivity najmä pre deti predškolského veku na sídlisku Vinbarg, kde sa v súčasnosti nenachádza dostatok možností.
Celkové predpokladané náklady: 13 967,00 €
z toho požadovaná dotácia: 12 000,00 €
Schválená dotácia: 8 300,00 €
„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019"

„Podpora detského a mládežníckeho hokeja v meste Bardejov prostredníctvom nákupu športovej výbavy“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2019 ­- podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy  
Dátum podania: 13.03.2019
Doba realizácie: 09/2019 - 11/2019
Obsah projektu:
Nákupom hokejového športovo – technického vybavenia a hokejovej športovej výbavy podporiť dosahovanie  pozitívnych športových výsledkov, ako aj zlepšovanie športových výkonov detí a mládeže.
Celkové predpokladané náklady: 6 350,00 €
z toho požadovaná dotácia: 6 000,00 €
Schválená dotácia: 3 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019"

„Základná škola Wolkerova v Bardejove“
Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a  športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
Dátum podania: 09.05.2018
Doba realizácie: 2019
Obsah projektu:  
Riešiť havarijný stav rovnej lepenkovej strechy nad telocvičňou zvýšením sklonu strechy s odkvapovou rímsou, odkvapovými lemovkami, žľabmi a zvodmi a novou krytinou z poplastovaného profilového plechu.
Celkové predpokladané náklady: 122 343,00 €
z toho požadovaná dotácia: 110 109,00 €
Schválená dotácia: 110 109,00 €

„Rekonštrukcia detského ihriska na ul. Komenského D8-D9 v Bardejove“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2018
Dátum podania:  23.02.2018
Doba realizácie: 07/2018 - 10/2018
Obsah projektu:
Vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj pohybových aktivít detí všetkých kategórií zrekonštruovaním existujúceho detského  ihriska na ul. Komenského medzi blokmi D8 - D9  realizáciou nasledovných aktivít:
-    odstránenie jestvujúcich hracích prvkov, pieskoviska, drevených lavičiek bez operadla, odpadkovéko koša,
-    doplnenie o nové certifikované herné prvky detského ihriska,
-    vybavenie prvkov dopadovými plochami – gumenými dlažbami.
Celkové predpokladané náklady: 31 478,40 €
z toho požadovaná dotácia: 13 000,00 €
Schválená dotácia: 10 000 €

„Oprava plochy polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2018
Dátum podania:  23.02.2018
Doba realizácie: 07/2018 - 10/2018
Obsah projektu:
Výmena  opotrebovaného povrchu multifunkčného ihriska v mestskej časti Bardejovská Nová Ves rozmerov 33 m x 18 m s výbehmi na brány 3 x 2 m,  ktoré bolo odovzdané do užívania dňa 14.12.2007, ako jedno z prvých na Slovensku.
Celkové predpokladané náklady: 23 568,60 €
z toho požadovaná dotácia: 15 000,00 €
Schválená dotácia: 10 000 €

„Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského 23, Bardejov“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Dátum podania: 26.06.2017
Doba realizácie: 05/2020 - 10/2020
Obsah projektu:    
Vybudovanie školskej knižnice na Základnej škole, Komenského v Bardejove. Aktivita v sebe zahŕňa obstaranie technického a technologického vybavenia, nábytku a knižničného fondu. Súčasťou sú aj stavebné úpravy troch miestností a to administratívy knižnice, čitárne a knižnice. Hlavné aktivity projektu:
1.    Vybudovanie školskej knižnice
2.    Stavebno-technické úpravy
Celkové schválené oprávnené náklady: 68 374,12 €
z toho schválená dotácia: 64 955,41 €

„Zatraktívnenie vyučovacieho procesu prostredníctvom modernej učebne BIO-CH pre žiakov ZŠ Wolkerova v Bardejove“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Dátum podania: 26.06.2017
Doba realizácie: 04/2021 - 05/2022
Obsah projektu:    
Zvýšiť odbornosť a kreativitu žiakov ZŠ Wolkerova v Bardejove modernizáciou súčasnej odbornej učebne chémie a biológie realizáciou nasledovných aktivít – stavebno-technické úpravy, nákup technického vybavenia učebne a učebných pomôcok.
Celkové schválené oprávnené náklady: 46 989,56 €
z toho schválená dotácia: 44 640,08 €

„Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Dátum podania: 22.06.2017
Doba realizácie: 01/2020 - 06/2020
Obsah projektu:    
Zabezpečenie skvalitnenia vzdelávacích podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove.  
Hlavné aktivity projektu:
1. Obstaranie jazykovej učebne.
2. Obstaranie IKT učebne.
3. Obstaranie odbornej učebne polytechnickej výchovy.
4. Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav.
Celkové schválené oprávnené náklady: 103 273,66 €
z toho schválená dotácia: 98 109,98 €

„Detské ihrisko v mestskej časti Bardejovská Nová Ves“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 15/2008
Program 1. Šport
Podprogram 1.1. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
Dátum podania: 21.04.2016
Doba realizácie: 07/2016 - 10/2016
Obsah projektu:
Vybudovať verejne prístupné detské ihrisko v k.ú mesta Bardejov, v mestskej časti Bardejovská Nová Ves pre hru a zábavu detí predškolského a mladšieho školského veku v rozsahu:
1. Odstránenie trávnatého porastu, príprava podkladovej vrstvy a osadenie tlmiacich gumových rohoží hr. 40 mm v kombinácii červenej a zelenej farby.
2. Dodanie, inštalácia, kompletizácia a osadenie prvkov detského mobiliáru: viacfunkčná zostava so šmýkačkou a dvoma hojdačkami MOBILE, preliezačka "pohyblivá lavica", hojdačka váhadlová Vážka, hojdačka na pružine s motívom (koník) HDPE Basic.
3. Obnova náteru na existujúcich parkových lavičkách (7 ks).
Celkové predpokladané náklady: 13 066,45 €                                                                                                                                                                                                                z toho požadovaná dotácia: 5 000,00 €
Schválená dotácia: 2 000,00 €
„Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

„Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Nábrežná 2, Bardejov na udržanie jej kapacity“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a  športu Slovenskej republiky
Dátum podania: 17.07.2015
Doba realizácie: 09/2015 - 11/2016
Obsah projektu:  
Udržanie kapacity  materskej školy  na ul. Nábrežná 2 v Bardejove rekonštrukciou a modernizáciou vnútorných priestorov a  tak zlepšiť podmienky predprimárneho vzdelávania.
Celkové predpokladané náklady: 49 350,00 €
z toho požadovaná dotácia: 47 000,00 €
Schválená dotácia: 30 000,00 €

„Detský raj pod hradbami mesta“
Program: Tesco pre zdravšie mestá (Nadácie Pontis)
Dátum podania: 24.01.2013
Doba realizácie: 04/2013 - 06/2013
Obsah projektu:    
1. Zlepšiť kvalitu života v meste rozšírením a doplnením infraštruktúry pre aktívne trávenie voľného času detí predškolského a mladšieho školského roku.
2. Rozvíjať medzigeneračnú komunikáciu detí – rodičia – starí rodičia – učitelia.
3. Zapojiť miestnu komunitu v rámci dobrovoľníctva do prípravy a realizácie projektu a následne aj do ďalšieho využívania výsledkov projektu a tým prispieť k aktívnemu záujmu o veci verejné.
Celkové predpokladané náklady: 5 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 4 000,00 €
Celkové skutočné náklady: 5 019,52 €
z toho dotácia: 3 000,00 €
„Projekt podporil Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis“.

alt

„Športovo-oddychové centrum v mestskej časti Bardejovská Nová Ves“
Program: Prešovský samosprávny kraj- Poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 15/2008
Program č. 1. Šport
Opatrenie č. 1.1. Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením
Dátum podania: 26.03.2012
Doba realizácie: 09/2012 - 11/2012
Obsah projektu:      
Úprava tenisového ihriska s novou vrstvou antuky, náter oplotenia tenisového ihriska, vodovodná prípojka, oplotenie viacúčelového ihriska, osadenie a dodávka lavičiek, domček  na náradie, zariadenie pre tenisové ihrisko.
Celkové predpokladané náklady: 18 351,00 €
z toho požadovaná dotácia: 5 000,00 €
Celkové skutočné  náklady: 12 499,86 €
z toho dotácia: 5 000,00 €
„Projekt finančne podporilo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja“.

„Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov“
Operačný program : Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Dátum podania: 02.07.2009
Doba realizácie: 11/2009 - 02/2012
Obsah projektu:     
Zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom rekonštrukcie budovy a obstaraním vybavenia školskej kuchyne.
Celkové predpokladané náklady: 838 114,66 €
z toho požadovaná dotácia: 692 177,88 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 603 527,89 €
z toho dotácia: 573 351,40 €

„Zníženie energetických nákladov a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova 10, Bardejov“
Operačný program : Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Dátum podania: 19.06.2009
Doba realizácie: 08/2008 - 11/2013
Obsah projektu:    
Zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom rekonštrukcie budovy a obstaraním vybavenia školskej kuchyne.
Celkové predpokladané náklady: 1 640 755,85 €
z toho požadovaná dotácia: 1 518 688,24 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 580 891,43 €
z toho dotácia: 551 846,86 €

„Výstavba viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Wolkerova v Bardejove“
Úrad vlády SR – Sekretariát splnomocnenca vlády pre mládež a šport
Program: „Viacúčelové ihrisko“
Dátum podania: 15.05.2009
Doba realizácie: 05/2010 - 06/2010
Obsah projektu:    
Vybudovanie viacúčelového ihriska s umelou trávou o rozmeroch 33x18m v areáli ZŠ, ktoré bude slúžiť nielen žiakom školy, ale aj žiakom iných škôl a širokej verejnosti.
Celkové predpokladané náklady: 103 561,42 €
z toho požadovaná dotácia: 39 832,70 €
Celkové skutočné  náklady: 72 662,43 €
z toho dotácia: 39 832,70 €

„Výstavba viacúčelového ihriska v areáli ZŠ a MŠ Pod Papierňou v Bardejove“
Úrad vlády SR – Sekretariát splnomocnenca vlády pre mládež a šport
Program: „Viacúčelové ihrisko“
Dátum podania: 30.04.2009
Doba realizácie: 07/2009 - 10/2009
Obsah projektu:    
Vybudovanie viacúčelového športového ihriska s umelou trávou pre aktívne trávenie voľného času o rozmeroch 40x20 m v areáli ZŠ a MŠ Pod Papierňou v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 68 449,70  €
z toho požadovaná dotácia: 39 832,70 €
Celkové skutočné  náklady: 71 442,91 €
z toho dotácia: 39 832,70 €

„Rekonštrukcia MŠ na Ulici Komenského 47, Bardejov“
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Dátum podania: 26.09.2008
Doba realizácie: 01/2008 - 10/2010
Obsah projektu:     
Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej budovy, stavebnými úpravami kuchyne a stravovacích priestorov.
Celkové predpokladané náklady: 376 254,63 €
z toho požadovaná dotácia:  357 441,90 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 362 511,59 €
z toho dotácia: 344 386,01 €

„Rekonštrukcia MŠ na Ulici Nábrežná 2, Bardejov“
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Dátum podania: 26.09.2008
Doba realizácie: 01/2008 - 10/2010
Obsah projektu:     
Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej budovy a oplotením areálu MŠ.
Celkové predpokladané náklady:  292 538,71 €
z toho požadovaná dotácia: 277 911,€
Celkové skutočné oprávnené náklady: 289 897,43 €
z toho dotácia: 275 402,56 €

„Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov“
Operačný program : Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Dátum podania: 20.08.2008
Doba realizácie projektu: 01/2008 - 06/2011
Obsah projektu:    
Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ a MŠ Pod Vinbargom prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich budov, čím sa dosiahne zvýšenie hospodárnosti a tiež zlepšenie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces.
Celkové predpokladané náklady: 1 750 418,77 €
z toho požadovaná dotácia: 1 651 116,64 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 1 438 218,77 €
z toho dotácia: 1 366 307,83 €

„Viacúčelové ihrisko v Bardejove“
Úrad vlády SR – Sekretariát splnomocnenca vlády pre mládež a šport
Program: „Viacúčelové ihrisko“
Dátum podania: 27.04.2007
Doba realizácie: 09/2007 - 12/2007
Obsah projektu: Vybudovanie viacúčelového ihriska o rozmere 33x18 m v centre mestskej časti Bardejovská Nová Ves.
Celkové predpokladané náklady: 2 050 286,50 Sk (68 057,04 €)
z toho požadovaná dotácia: 1 000 000,00 Sk (33 193,92 €)
Celkové skutočné  náklady: 2 050 286,50 Sk (68 057,04 €)
z toho dotácia: 1 000 000,00 Sk (33 193,92 €)

„Viacgeneračné detské ihrisko na Sázavského ulici v Bardejove“
NEFO fond Prešovského samosprávneho kraja, n. f.
Oblasť 2 : Rozvoja telesnej kultúry a športu
Program 2:Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením
Dátum podania: 27.04.2007
Obsah projektu:    
Zrekonštruovať dve nevyhovujúce a nefunkčné asfaltové plochy  a vybudovať na nich a na okolitom trávnatom priestore viacúčelové detské ihrisko – areál pre hru a zábavu detí predškolského, mladšieho a staršieho školského veku.
Celkové predpokladané náklady: 1 205 102,65 Sk (40 002,08 €)
z toho požadovaná dotácia: Projekt bol schválený (grant 200 000 Sk t.j. 6 638,78 €)
Projekt sa nerealizoval.

Aktualizoval: Zuzana Graveczová, Ing., 2020-06-21, 10:50, zuzana.graveczova@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám