Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Marec – 26. 3. 2020

 

 P.č. Názov materiálu  Predkladateľ/spracovateľ

1.

Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ

Ing. Miloš Mikula

2.

Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta

Ing. Miloš Mikula

3.

Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok

2019

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2019

MUDr. Boris Hanuščak

Ing. Marcel Karol

Ing. Dagmar Mačejovská

Ing. Miloš Mikula

4.

Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených

rozpočtových organizácií na rok 2020

MUDr.Boris Hanuščak

Ing. Marcel Karol

Ing. Dagmar Mačejovská

5.

Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

Správcovia nebyt.priestorov

6.

Návrh nakladania s majetkom mesta

Ing. Juraj Popjak

JUDr. Vladimír Potičný

7.

Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ

za rok 2019

Ing. Juraj Popjak

Ing. Juraj Popjak

8.

Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR

a MsZ za II. polrok 2019 a neposlancov na zasadnutiach komisií

MsZ za II. polrok 2019

MUDr. Boris Hanuščak

Ing. Ivan Leščišin

9.

Správa o činnosti MsP za rok 2019

Mgr. Milan Hoško

Mgr. Milan Hoško

10.

Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti

v meste v roku 2019 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru

MUDr. Boris Hanuščak

Ing. Ivan Leščišin

 

 

 

 

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

 

JÚN – 18. 6. 2020

 

P.č.

Názov materiálu

Predkladateľ/spracovateľ

1.

Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ

Ing. Miloš Mikula

2.

Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra

Ing. Miloš Mikula

3.

Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

Správcovia nebyt.priestorov

4.

Návrh nakladania s majetkom mesta

Ing. Juraj Popjak

JUDr. Vladimír Potičný

5.

Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2019

a)Bardbyt, s. r. o.,
b) Bardterm, s. r. o.,
c) BTS, s. r. o.,
d) Mestské Lesy, s. r.o.,
e) Ekobard, a. s.

Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta

a) Bardbyt, s. r. o.,
b) Bardterm, s. r. o.,
c) BTS, s. r. o.,
d)Mestské Lesy,s.r.o.,
e) Ekobard, a.s.

Konatelia spoločností

Bardbyt, s. r. o.,
Bardterm, s. r. o.,
BTS, s. r. o.,
Mestské Lesy, s. r.o.
Ekobard, a. s.

6.

Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou

účasťou mesta Bardejov za rok 2019

MUDr. Boris Hanuščak

Ing. Marcel Karol

Ing. Dagmar Mačejovská

7.

Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených

rozpočtových organizácií na rok 2020

MUDr. Boris Hanuščak

Ing. Marcel Karol

8.

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2020

Ing. Juraj Popjak

Ing. Miroslav Grus + vedúci oddelení MsÚ, ktorí realizovali investičné akcie z kapitálových výdavkov rozpočtu mesta

9.

Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2019

Správca KN

10.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II.

polrok 2020

hlavný kontrolór mesta

11.

Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2020

MUDr. Boris Hanuščak

Ing. Juraj Popjak

12.

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2019

MUDr. Boris Hanuščak

Ing. Ivan Leščišin

13.

Správa o súdnych sporoch mesta

Ing. Juraj Popjak

JUDr. Marek Kuruc

14.

Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení

školských obvodov

Ing. Juraj Popjak

Mgr. Eva Barbuľaková

 

 

 

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám