Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mestská rada

 

l. Mestská rada v Bardejove má 8 členov, je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie. Členmi mestskej rady sú zástupcovia primátora.

 

2. Mestská rada je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

 

3. Mestská rada sa schádza podľa časového plánu a podľa potreby najmenej raz za mesiac. Mestskú radu zvoláva a vedie primátor mesta, v jeho neprítomnosti na základe jeho poverenia jeden zo zástupcov primátora, inak zástupca primátora a v prípade neprítomnosti zástupcu primátora druhý zástupca primátora.

 

4. Mestská rada najmä

 

a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,

 

b) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,

 

c) pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,

 

d) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,

 

e) organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,

 

f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

 
 

5. Spôsob prípravy zasadnutí mestskej rady, priebeh rokovania, spôsob uznášania a náležitosti rozhodovania upravuje Rokovací poriadok Mestskej rady v Bardejove.

Členovia mestskej rady         
     
JUDr. Eva Hudáková    RNDr. Vladimír Savčinský
hudakova_new      volebný obvod č.: 2       volebný obvod č.: 4
             
    - predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta        - náhradník za predsedu komisie pre prešetrovanie sťažností
    - predseda komisie pre prešetrovanie sťažností        
             
                 
                 
    Mgr. Pavol Goriščák
      volebný obvod č.: 2   Goriscak w     volebný obvod č.: 9
             
            - predseda komisie verejného poriadku 
            - člen komisie pre prešetrovanie sťažností 
            - člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí 
                - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu 
                - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
                 
                 
    Slavomír Hudák 
      volebný obvod č.: 2         volebný obvod č.: 2
             
            - člen komisie verejného poriadku 
             
             
                 
                 
Ing. Peter Petruš, MBA
  Mgr. Martin Šmilňák 
petrus     volebný obvod č.: 1   smilnak      volebný obvod č.: 5
             
    - člen finančnej komisie       - člen finančnej komisie 
    - člen komisie správy majetku       - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
             
                 
                 

Najblišie udalosti

21 jún 2022
20:00 - 22:00
DEŇ "D"
17 jún 2022
19:30 - 22:30
OLD STARS BARDEJOV
05 jún 2022
16:00 - 18:00
Dychovkove popoludnia v parku
12 jún 2022
13:00 - 17:00
Deň rusínov
12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/
24 jún 2022
10:00 - 22:00
ROLANDOVE HRY 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám